Herbak

Nowotwory u dzieci

Nowotwory u dzieci

Jedną z najczęstszych przyczyn śmierci u dzieci są nowotwory. Jest to spowodowane ich bardzo szybkim rozwojem, a także pojawieniem się odmiennych objawów niż u dorosłych, co powoduje, że są również trudne do zdiagnozowania. Nowotwory u najmłodszych posiadają także inną budowę histologiczną, przez co sytuacja jest znacznie bardziej złożona. Niemniej, najważniejszym aspektem jest fakt ich występowania w odmianie złośliwej, gdyż niezwykle rzadko zdarza się, by były to łagodne zmiany. Warto jednak zaznaczyć, że im prędzej zostaną one wykryte, tym bardziej zwiększa się szansa na ich wyleczenie.

Jakie są najczęstsze nowotwory występujące u najmłodszych?

Na pierwszym miejscu w tej niechlubnej klasyfikacji znajdują się białaczki, które stanowią 35 % wszystkich zdiagnozowanych przypadków nowotworowych wśród dzieci w naszym kraju. Około 80 % ze wspomnianych 35 % wszystkich przypadków dotyczy rozpoznania ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Znacznie rzadziej zaobserwować można występowanie ostrej białaczki nielimfoblastycznej (ANLL, 17 %). Najniższym współczynnikiem procentowym w obrębie rozpoznania białaczki charakteryzuje się przewlekła białaczka szpikowa. CML stanowi bowiem “zaledwie” 3 %.

Drugie miejsce wśród najczęściej występujących nowotworów u najmłodszych zajmują nowotwory układu nerwowego. Stanowią one około 23 % wszystkich zdiagnozowanych przypadków. Wśród nich największą grupę stanowią glejaki, rdzeniaki móżdżku oraz wyściółczaki. Należy zaznaczyć, że pierwsza z wymienionych grup nowotworów może występować w różnych stopniach złośliwości.

Podium niechlubnej klasyfikacji pod względem częstotliwości zdiagnozowanych nowotworów u dzieci i młodzieży zamykają chłoniaki, co stanowi około 10 % wszystkich przypadków. W obrębie tej grupy największa liczba przypadków związana jest z pojawieniem się ziarnicy złośliwej.

W kontekście nowotworów u dzieci należy również wspomnieć o nerwiakach zarodkowych oraz mięsakach, które co prawda występują rzadziej, lecz są również bardzo groźne.

Pojawienie się nowotworów w zależności od wieku dziecka

Istnieje związek pomiędzy występowaniem poszczególnych grup nowotworowych, a wiekiem dzieci. W pierwszym roku życia przypada zazwyczaj szczyt zachorowalności na nowotwory zarodkowe, wśród których największą grupę stanowią nerwiaki zarodkowe współczulne (neuroblastoma). Równie częste są nerczaki zarodkowe (guzy Wilmsa, nephroblastoma), wątrobiaka zarodkowego (hepatoblastoma) czy siatkówczaki (retinoblastoma). Wszystkie cztery grupy nowotworów należą do guzów pochodzenia embrionalnego.

W późniejszym okresie, czyli pomiędzy drugim, a czwartym rokiem życia występuje szczyt zapadalności na białaczki, z czego najczęściej można zaobserwować pojawienie się wcześniej wspomnianej ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL). Młodzież szkolna oraz dzieci w wieku powyżej 6. lat chorują na chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze. W wieku młodzieńczym diagnozowane są również przypadki występowania mięsaków kościopochodnych lub mięsaków Ewinga. Rzadkie przypadki stanowi pojawienie się nowotworów nabłonkowych.

2022-06-02T09:40:47+00:00